FB

Av Hans Holter Solhjell.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Relasjoner, det sosio-emosjonelle miljøets betydning for barns utvikling og de voksnes relasjonskompetanse gis spesielt stor plass i rammenplanen for barnehager. Dette er også utgangspunktet for Famlabs virksomhet, verdigrunnlag og våre kurs og utdannelser. Les mer om dette i denne artikkelen.

 

Barnehagenes rammeplan danner det grunnleggende ide og verdimessige fundamentet for innholdet i barnehagene. I rammeplanen er det lagt spesielt stor vekt på betydningen av det sosio-emosjonelle miljøet og hvordan relasjonene mellom voksne og barn i barnehagene bør være.

Hele 35% av teksten i rammeplanen dreier seg om relasjonelle og sosio-emosjonelle temaer som kvaliteten på relasjoner, barns perspektiv og medvirkning, empati, respekten for barn, lek og barndommens egenart, ulike barns bakgrunn og forutsettinger, vennskap og fellesskap, selvfølelse, kommunikasjon, språk og livsmestring.  Litt lenger ned i denne artikkelen kan du lese de delene av rammeplanen som direkte omhandler disse temaene.

Disse grunnleggende relasjonelle mellommenneskelige kvalitetene er innbakt i de fleste av kapitlene og andre tema i planen, og er ment å være fundamentet i all aktivitet i barnehagen og være den viktigste delen av den læringen som foregår. Ingen andre temaer tar i nærheten like mye plass i planen.

Dette er også i tråd med hva vi gjennom mange tiår med forskning på barns utvikling, tilknytning, samspill, hjernens utvikling med mer vet om hva som er det vesentligste for barns utvikling og læring. I Norsk og Skandinavisk barnehagetradisjon så har dette også i flere tiår vært viktige temaer, blant annet med utgangspunkt i forskning, perspektiver og filosofi fremført av blant annet Berit Bae, Anne-Lise Løvlie Schibbye, Daniel Stern, Jesper Juul mfl.

Dette innebærer også at en vesentlig del av de ansattes tid, kompetanse, refleksjon og daglig fokus bør være rettet mot det relasjonelle og sosio-emosjonelle livet i barnehagen. Det er en stor jobb å omsette dette i praksis, både med å utvikle og styrke ansattes relasjonskompetanse, holde fokuset på dette i hverdagen, hver dag over hele barnehageåret, og spesielt i møte med de situasjonene og de barna som utfordrer oss voksne ekstra mye.

Famlabs kurs, utdannelser og rammeplanen.

Famlabs grunnleggende verdier og visjon er identisk med rammeplanens verdigrunnlag, og vår kjernekompetanse består av hvordan vi kan omsette dette til levende praksis i hverdagen, i familier, barnehage og skole. Og spesielt når vi opplever vanskelige situasjoner, krevende relasjoner og utfordringer.

Vil du styrke arbeidet med denne delen av rammeplanen i din barnehage, og utvikle de ansattes relasjonskompetanse? Både i hverdagen og i situasjoner og relasjoner som er spesielt krevende og utfordrende? Jeg vil da anbefale noen av våre kurs og utdannelser.

 

Veilederutdannelse.

Vårt beste tilbud er vår veilederutdannelsen i kommunikasjon og konflikthåndtering. Denne utdannelsen går over 12 dager fordelt på 6 samlinger over et år. Du kan lese mer om denne her. Utdannelsen passer best for deg som vil bli virkelig god på dette temaet, ikke bare i teorien, men i praksis.

 

Eksplosive barn, kurs med professor Ross Greene.

Vårt kurs Eksplosive barn med Professor Ross Greene, forfatter av bøkene «Eksplosive barn» og «Utenfor» er også spesielt egnet for deg som ønsker en konkret og praktisk tilnærming til dette temaet, og spesielt med fokus på dialog med barn, empati, medvirkning og felles problemløsning i vanskelige situasjoner. Du kan lese mer om dette kurset her.

 

Kurs om barns selvfølelse.

Jeg vil også anbefale vårt kurs om barns selvfølelse, som er en god introduksjon til dette temaet for alle som jobber med barn, og for foreldre. Her får du en innføring i forskjellen på selvtillit og selvfølelse, hvorfor det er viktig med begge deler, og hva du kan gjøre for å styrke barns selvfølelse. Du kan lese mer om dette kurset her.

 

Utdrag fra barnehagenes rammeplan.

Under har jeg lagt inn de delene av rammeplanen som dreier seg om det sosio-emosjonelle, relasjonelle, barns perspektiv, medvirkning med mer. Om du vil lese hele rammeplanen så finner du den her.

Del 1. Barnehagenes verdigrunnlag

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal ses i sammenheng.

Å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet, er viktige verdier som skal gjenspeiles i barnehagen. Barnehagen skal fremme demokrati, mangfold og gjensidig respekt, likestilling, bærekraftig utvikling, livsmestring og helse.

Barn og barndom.

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt.

Barna skal møtes som individer, og barnehagen skal ha respekt for barnets opplevelsesverden. Barns liv påvirkes av omgivelsene, men barn påvirker også sine egne liv. Barnehagen skal gi rom for barnas ulike forutsetninger, perspektiver og erfaringer og bidra til at barna, i fellesskap med andre, utvikler et positivt forhold til seg selv og tro på egne evner. Barna skal møtes med empati og få mulighet til å videreutvikle egen empati og evne til tilgivelse.

Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, uavhengig av kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter.

Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap

Mangfold og gjensidig respekt.

 Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Livsmestring og helse

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

 

Del 2. Ansvar og roller

Barnehagen er en lærende organisasjon der hele personalet skal reflektere rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. De skal ivareta relasjoner mellom barna i grupper, mellom barn og personalet og mellom personalet og foreldre.

Barnehageeieren har dermed juridisk ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for et barnehagetilbud av god kvalitet.

Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse.

Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet.

 

Del 3. Barnehagens formål og innhold

I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Barnehagen skal ivareta barns behov for omsorg.

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

Personalet skal
 • ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
 • legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
 • sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
 • møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
 • være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet
 • støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg
 • bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

Barnehagen skal ivareta barnas behov for lek.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

Personalet skal
 • De voksne skal veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
 • fremme et inkluderende miljø der alle barna kan delta i lek og erfare glede i lek
 • observere, analysere, støtte, delta i og berike leken på barnas premisser
 • veilede barna hvis leken medfører uheldige samspillsmønstre
 • være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek

Barnehagen skal fremme danning.

Barnehagen skal støtte barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og bidra til å legge grunnlag for modig, selvstendig og ansvarlig deltakelse i demokratiske fellesskap. Barnehagen skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk  og handlinger skal verdsettes og følges opp. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal bidra til å fremme barnas tilhørighet til samfunnet,

I barnehagen skal barna få delta i beslutningsprosesser og utvikling av felles innhold. Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av. Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer.

Personalet skal
 • tilrettelegge for meningsfulle opplevelser og støtte barnas identitetsutvikling og positive selvforståelse
 • støtte barnas aktivitet, engasjement og deltakelse i fellesskapet
 • synliggjøre og verdsette ulike behov, meninger og perspektiver i fellesskapet
 • legge merke til, anerkjenne og følge opp barnas perspektiver og handlinger
 • utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler
 • synliggjøre og fremheve mangfold og ulikhet som grunnlag for opplevelser, utforsking og læring.

Barnehagen skal fremme danning.

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

Personalet skal
 • sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring
 • legge til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer barnas trivsel og allsidige utvikling
 • være oppmerksomme på barnas interesser og engasjement og legge til rette for læring i ulike situasjoner og aktiviteter
 • støtte barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skape forståelse og mening sammen med dem

Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

Personalet skal
 • støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
 • samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
 • støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
 • støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
 • forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk.

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk, herunder tegnspråk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Personalet skal
 • anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtte deres språkutvikling
 • stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler
 • sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser
 • være bevisst på sine roller som språklige forbilder og være lydhøre i kommunikasjon med alle barn

 

Del 4. Barns medvirkning.

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.

 

Del 5. Samarbeid mellom hjem og barnehage.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene.

På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.

 

Del 6. Overganger.

Når barnet begynner i barnehagen.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Overganger innad i barnehagen.

Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Overgang mellom barnehage og skole.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner.

 

Del 7. Barnehagen som pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.

Planlegging.

Planleggingen må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige utvikling, individuelt og i gruppe.

Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring. Her må også progresjon tydeliggjøres. Det skal synliggjøres hvordan barns og foreldres medvirkning bringes inn i planleggingsarbeidet og hvordan barnehagen vurderer sitt pedagogiske arbeid. Det skal også fremkomme hvordan barnehagen arbeider med tilvenning av nye barn og ivaretar samarbeid og sammenheng med skolen.

Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnets trivsel og allsidige utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende, med utgangspunkt i barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets erfaringer og synspunkter skal inngå i vurderingsgrunnlaget.

Dokumentasjon.

Vurderinger om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling skal dokumenteres når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Det kan gi grunnlag for å tilpasse og videreutvikle det pedagogiske arbeidet .

Tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.

Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens innhold må formidles på en måte som gjør at ulike barn kan delta ut fra egne behov og forutsetninger. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan tidlig innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk – over kortere eller lengre perioder – med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap.

Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet.

 

Del 8. Barnehagens arbeidsmåter.

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppen og lokalmiljøet. Valg av arbeidsmåter gir muligheter for å gjøre barnehagens innhold spennende og variert. Arbeidsmåtene kan bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon og gir mulighet for å tilføre nye erfaringer og opplevelser i barnehagen.

Personalet skal
 • ta utgangspunkt i barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ i barnehagens daglige arbeid og ved valg og gjennomføring av temaer og prosjekter
 • bygge på kreativitet og lek og være åpne for improvisasjon og barns medvirkning
 • veksle mellom spontane og planlagte aktiviteter
 • stimulere barnas undring og evne til å stille spørsmål, søke opplevelser, ta initiativ og mestre nye ting

Progresjon.

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang.

Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser.

Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Personalet skal
 • oppdage, følge opp og utvide det barna allerede er opptatt av
 • planlegge og tilrettelegge for progresjon i barnehagens innhold for alle barn
 • bidra til at barna får mestringsopplevelser og samtidig har noe å strekke seg etter

Del 9. Barnehagens fagområder.

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.

Barnehagens verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barnas rett til medvirkning skal ivaretas. Barnas lek danner et viktig grunnlag for arbeidet med fagområdene. Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger. Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter.

Kommunikasjon, språk og tekst

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 • uttrykker sine følelser, tanker, meninger og erfaringer på ulike måter
 • bruker språk til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
 • videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd
Personalet skal
 • skape et variert språkmiljø der barna får mulighet til å oppleve glede ved å bruke språk og kommunisere med andre
 • invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål

Kropp, bevegelse, mat og helse

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Gjennom arbeid med fagområdet skal barna få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Famlabs kurs og utdannelser!

Vil du jobbe jobbe med din egen selvutvikling og styrke din egen relasjonskompetanse? Både i hverdagen og i situasjoner og relasjoner som er spesielt krevende og utfordrende?  Jeg vil da anbefale noen av våre kurs og utdannelser.

Vårt beste tilbud er vår veilederutdannelsen i kommunikasjon og konflikthåndtering. Denne utdannelsen går over 12 dager fordelt på 6 samlinger over et år. Du kan lese mer om denne her. Utdannelsen passer best for deg som vil bli virkelig god på dette temaet, ikke bare i teorien, men i praksis.

Vårt kurs Eksplosive barn med Professor Ross Greene, forfatter av bøkene «Eksplosive barn» og «Utenfor» er også spesielt egnet for deg som ønsker en konkret og praktisk tilnærming til dette temaet, og spesielt med fokus på dialog med barn, empati, medvirkning og felles problemløsning i vanskelige situasjoner. Du kan lese mer om dette kurset her.

Jeg vil også anbefale vårt kurs om barns selvfølelse, som er en god introduksjon til dette temaet for alle som jobber med barn, og for foreldre. Her får du en innføring i forskjellen på selvtillit og selvfølelse, hvorfor det er viktig med begge deler, og hva du kan gjøre for å styrke barns selvfølelse. Du kan lese mer om dette kurset her.

Under har jeg lagt inn de delene av rammeplanen som dreier seg om det sosio-emosjonelle, relasjonelle, barns perspektiv, medvirkning med mer. Om du vil lese hele rammeplanen så finner du den her.

Veilederutdannelse

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)