FB
PLS skoleutvikling

PLS Skoleutvikling

Skoleutvikling med fokus på læringsorientert håndtering av
uro, konflikter, utagerende reaksjonsformer, sosial og fysisk aggresjon

Grensesetting, konfliktløsning, autoritativ ledelse, reguleringsstøtte og samarbeid om problemløsning.

 

Famlab tilbyr nå støtte til skoleutviklingsprosesser med fokus på sammenhengen mellom trygghet, trivsel, utviklingsstøttende relasjoner og den faglige læringen, både for barn og for voksne, ansatte såvel som foreldre.

Vi fokuserer på relasjoner mellom voksne og barn, mellom barn, og mellom voksne i det faglige felleskapet.

En robust, lærende skole, med kapasitet til å møte dagens utfordringer

Vi bidrar med støtte til deres arbeide med å skape en relasjonelt robust skole hvor voksne har kapasitet til å stå i og løse utfordringer, hver for seg og sammen som team, i hele personalgruppen og med støtte fra ledelsen,  

Og hvor både voksne og barn opplever mestring, trygghet og utvikling.

Mange skoler opplever i dag utfordringer med uro, konflikter, utagerende reaksjonsformer, sosial og fysisk aggresjon. Dette kan ramme barn og ansatte og skape utrygghet og usikkerhet både hos barn og voksne.

Det er krevende å stå i, og løse disse utfordringene. Vår erfaring at det i stor grad blir undervurdert hvor krevende arbeidet er, om man skal få det til på en måte som i praksis er i samsvar med planverk, verdidokumenter og den enkeltes ønske om å hjelpe og støtte barns utvikling.

Tilbakemeldingene vi har fått fra  lærere, skoleledere og skoler er at våre praktisk-pedagogiske modeller og den praktiske handlingskompetansen deltagere tilegner seg gjør det mulig å handle på en måte personale og foreldre ser at fungerer godt i praksis i hverdagen og:

 • som skaper synlig positiv utvikling for barn innen en rimelig tidshorisont
 • som voksne erfarer at bidrar til trygghet og mestring i sine roller
 • er i tråd med rammeplaner og opplæringsloven.

Praktisk-pedagogiske modeller og handlingskompetanse

Vi tilbyr kurs og utdanning i praktisk-pedagogiske modeller som bidrar til:

 • Å styrke de ansattes kompetanse og ferdigheter i arbeidet med det generelle skolemiljøet.
 • Å utvikle trygghetsskapende kompetanse
 • Å løse utfordrende og konfliktfylte situasjoner på en utviklingsstøttende måte, inklusive situasjoner med høyt aggresjonsnivå og utageringer, og hvor barn kan ha traumer, diagnoser mm.
 • Å styrke skolens arbeide med å oppfylle Opplæringslovens kapittel 9A.
 • Å styrke klasseledelse og skape en støttende klassekultur med fokus på kommunikasjon, konfliktløsning, relasjonsbygging, trygghet, inkludering og læringsmotivasjon.
 • Å utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter, inklusive språk for følelser, tanker, perspektiver og konfliktløsning gjennom at voksne er gode rollemodeller og veiledere.
 • Å utvikle skolens og personalets kapasitet og robusthet i møte med utfordringer og vanskelig situasjoner slik at disse kan løses på en utviklingsstøttende måte for barna, og som øker barnas robusthet, trivsel og livsmestringsferdigheter.
 • Å gi personalet et felles praktisk rammeverk, begrepsapparat og praktisk-pedagogiske modeller som styrker deres praktiske kapasitet og kompetanse både hver for seg og også i felleskap, som lærende team og skolen som en lærende organisasjon.
PLS reguleringsstottemodellen

PLS reguleringsstottemodellen

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Eksempler på innhold i en plan, med kurs utdanning og veiledning

Under finner du en oversikt over elementer i en plan vi erfarer gir god effekt. Målet er da å styrke skolens egen kapasitet raskt og samtidig sikre et vedvarende fokus og videre kapasitetsøkning, over flere år.

Gjennom samtaler med dere kommer vi frem til en plan bestående av en kombinasjon av utdanning, kurs, oppfølgingssamlinger og faglig materiell.

 

1. Veilederutdanning for en kjernegruppe

Vi mener det er viktig å bidra til en vedvarende økning i skolens egen kapasitet og kompetanse. Det er derfor nyttig at en kjernegruppe av ansatte, med støtte fra ledelsen, deltar på vår veilederutdanning i kommunikasjon og konfliktløsning. Kjernegruppen bør bestå av minst tre, helst flere, ansatte fra skolen, inkludert om mulig en fra ledelsen.

Formålet med at kjernegruppen deltar på utdanningen er:

 • Å gi noen av skolens ansatte ekstra god kompetanse i utviklingsstøttende kommunikasjon og konfliktløsning,
 • At de kan bidra til å implementere, utvikle og modne ny praksis og refleksjonsprosesser i skolens daglige arbeide, over tid.
 • At disse kan jobbe med spesielt krevende saker og selv undervise og veilede skolens ansatte.
 • At disse kan bidra til å utvide kompetansegruppen med flere ansatte på skolen.
Veilederutdanning for en kjernegruppe

2. Kurs for skolens ansatte

Kurs over en eller flere dager for alle skolens ansatte om utviklingsstøttende kommunikasjon, konfliktløsning. Kurset er praktisk orientert og ment å gi et raskt løft av deltagernes handlingskapastiet.

Kurset er ment å:

 • Gi alle ansatte en god praktisk forståelse og at mange av de skal være i stand til å starte å bruke PLS rammeverket i praksis.
 • Gjøre kjernegruppens arbeide med videre undervisning og veiledning enklere ved å gi alle  et felles kompetansegrunnlag med felles mentale modeller og begreper.
 • Bidra til at alle på skolen kan forstå hva de som jobber med de mer krevende sakene gjør og hvorfor de gjør det, hva de selv kan gjøre for å støtte disse prosessene og forbedre samarbeidet.

Undervisningsform i kursene vil variere, fra forelesning, dialog, spørsmål og svar, gruppearbeid, refleksjonsspørsmål, øvelser, rollespill mm.

3. Oppfølgingsmøter med veiledning og caser

I etterkant av kursdagene kan det gjennomføres samlinger med mer fokus på caser, veiledning mm.  Her vil vi jobbe videre med integrering av innholdet fra de første kursdagene i klasseledelse, friminutt, AKS/SFO, konflikter mellom elever mm.

 

4. Prosesssamtaler med ledelsen og team

Underveis i prosessen kan det også gjennomføres samtaler med ledelsen, kjernegruppen og team av lærere. Her kan planen justeres, utfordringer i implementering diskuteres, og spesielle caser drøftes.

Oppfølgingsmøter med veiledning og caser

5. Kurs under foreldremøter

Det kan også gjennomføres kurs under foreldremøter. Målet med dette er å gi foreldrene en introduksjon til de samme modellene som de ansatte jobber med.

Ved behov kan enkelte foreldre eller klasser få mer veiledning, fra lærere eller fra kjernegruppen.

Erfaringen er at dette gjør det lettere for foreldrene å forstå hvordan skolen jobber, hva de selv kan gjøre, og gjør det vesentlig enklere å få til et konstruktivt samarbeid mellom skolen og foreldrene.

Hans Holter Solhjell

6. Andre kurs

Vi kan også tilby kurs over en rekke tema som passer godt sammen med planeksempelet over.

 • Eksplosive barn, et kurs med professor Ross Greene.
 • Læringsmotivasjon
 • Skolefravær
 • Stress, traumer og barns utvikling
 • Stress og traumer i omsorgsrollen
 • Grensesetting og kunsten å si nei
 • Problemløsende dialog
Ross Greene seminar

Helhetlig kompetanseløft og fordypning

Elementene i planskissen gir en kombinasjon av et helhetlig kompetanseløft for hele personalgruppen, og en praktisk orientert fordypning for en kjernegruppe. Kjernegruppen kan da jobbe videre med resten av personalet i løpet av gjennomføringen planen og så videre over flere år, for å vedlikeholde og videreutvikle skolens kapasitet.

 

 

PLS rammeverket for kommunikasjon, konfliktløsning og reguleringsstøtte

Den praktisk-pedagogiske rammen vi tilbyr i kursene og veilederutdanningen er PLS rammeverket. PLS er et rammeverk bestående av flere praktisk-pedagogiske modeller for utviklingsstøttende kommunikasjon, konfliktløsning og reguleringsstøtte i langvarige omsorgsrelasjoner med barn og ungdom.

PLS rammeverket er basert på, og ivaretar når implementert, prinsippene og verdiene som beskrives i skolens rammeplan, opplæringsloven og UDIRs verdidokument.

For å gjøre tematikken og praksisen raskt tilgjengelig og å flytte kunnskap fra teori til  praksis er det utviklet en serie praktisk-pedagogiske modeller i form av visuelle illustrasjoner og plakater. Du ser disse under.

Modellene gjør det mulig å tilegne seg avansert kunnskap relativt raskt, og gir støtte  videre i den praktisk implementeringen og fordypning.

Modellene fungerer også som arbeidsverktøy for analyse, samtale og planlegning i hverdagen. De kan også brukes i møter med barn og foreldre. 

Om dere ønsker en presentasjon av PLS rammeverket i et planleggingsmøte så kan dere ta kontakt. 

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Lederstiler

Lederstiler

Kurshefte

Kurshefte

PLS reguleringsstøtte-modellen

PLS modellen

Perspektivspiralen

Perspektivspiralen

PLS oversikt og oppsummering

PLS oversikt og oppsummering

Responstrakten

Responstrakten

Reguleringsstøttesirkler

Reguleringsstøttesirkler

Lederstiler

Lederstiler

Kurshefte

Kurshefte

Skolen som lærende organisasjon.

For å fungere godt som team og være en lærende organisasjon er det viktig å ha noen felles tydelige og praktisk orienterte mentale modeller og begreper.

Felles mentale modeller gir personalet en mulighet til å på en konkret og praktisk orientert måte forstå og kommunisere om hva som skjer i vanskelige situasjoner, anvende sin faglige kompetanse, analysere, planlegge og å omsette i praktisk handlingskompetanse..

PLS rammeverket og de praktiske-pedagogiske modellene bidrar til dette, med fokus på det sosio-emosjonelle, relasjoner, reguleringstøtte og konfliktløsning.

Erfaringer fra skolen med bruk av PLS rammeverket

Her har vi samlet noen intervjuer med skolefolk som har brukt PLS rammeverket i praksis, som rektor, lærer, spesialpedagog og miljølærer.

Relasjoner læring og selvutvikling med Famlabs veilederutdannelse

Relasjoner læring og selvutvikling med Famlabs veilederutdannelse

Mersije jobber på en Steinerskole og har har flerkulturell bakgrunn, fra Slovenia og Norge, med foreldre fra Kosovo og er gift med en mann fra Irak. Her deler hun sine erfaringer med Famlabs veilederutdannelse og PLS modellen, som hun forteller at har betydd mye for henne både personlig og i yrkessammenheng.

read more
Bedre samarbeid i familien

Bedre samarbeid i familien

Hanne studerer master i pedagogikk, har tidligere jobbet i barnehage og jobber nå med barn som strever med skolehverdagen. Hun har en samboer og et barn og forteller at de som foreldre kommer fra to ulike familiekulturer med tanke på oppdragelse, noe som bidro til en del uenighet og konflikter. Hun valgte å ta PLS- veilederutdanningen for å styrke samarbeidet mellom dem som foreldre og bli mer samstemte i konfliktsituasjoner.

read more
Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Tryggere i møte med aggresjon utagering og konflikter

Nina har jobbet som barneskolelærer siden år 2000. Hun har nå deltatt på Famlabs veilederutdannelse og deler i dette intervjuet sine erfaringer. Hun sier blant annet at hennes stressnivå har sunket, hun forstår barna bedre og ser tydelig at det hun nå gjør, er bra for små og store.

read more

Ta kontakt

Om dette høres interessant ut og dere ønsker en samtale om dette så ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet under.

 

Få din kopi av PLS modellen
gratis her!

Til å printe ut!

PLS
Et barns utvikling av selvregulering påvirkes i stor grad av kvaliteten på den samregulering og reguleringssøtte omsorgsgiveres over tid, i alle hverdagens små situasjoner, møter barnet med.
trassalder skolebarn
trassalder skolebarn
Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)