FB

PLS Perspektivspiralen

Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon

Av Hans Holter Solhjell.

PLS Perspektivspiralen

Barn forsøker å formidle sin opplevelse, tanker og meninger til oss, hva barnet vil, ønsker, opplever, føler. Et grunnleggende behov hos barn er å oppleve å bli forstått og å oppleve relasjonell mestring gjennom både verbal og nonverbal kommunikasjon.

Å oppleve å bli forstått er vesentlig for trivsel, mestringsfølelse, selvfølelse og opplevelsen av å bli inkludert, tilhørighet og trygg tilknytning. Å oppleve å bli misforstått, eller at den andre ikke forsøker å forstå, skaper stress, utrygghet og aktiverer hjernens nødsystemer for beredskap og forsvar.

For å hjelpe barn å oppleve å bli forstått, og også helt konkret forstå barna bedre, så er det viktig at vi utvikler ferdigheter i perspektivtagning og perspektivtagende kommunikasjon. Dette hjelper oss å forstå hva barnet formidler til oss, og å kommunisere med barnet på en måte som gjør at barnet opplever at vi forstår.

Når barnet opplever at vi forstår så kan barnet også oppleve relasjonell mestring, å bli inkludert og tilhørighet. Dette er også viktig for barnets utvikling av språk for sine egne følelser, tanker, meninger, relasjonenen, empati og sosiale ferdigheter. Og for barnets selvregulering av følelser og adferd.

Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon

Fordi forståelse, å forstå situasjonen, å forstå barnet, og å hjelpe barnet å oppleve å bli forstått er en vesentlig intensjon med denne kommunikasjonsformen har jeg valgt å kalle den Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon.

PLS Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon er utviklet for å hjelpe voksne å utvikle ferdigheter i perspektivtagning, situasjonsforståelse og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon, slik at vi kan hjelpe og støtte barns utvikling. Og også at voksne omsorgsgivere, foreldre, ansatte i barnehager og skoler mfl, selv kan oppleve mer mesttringsfølelse, trivsel og mindre stress.

Perspektivspiralen er ment å hjelpe oss å:

 • Forstå hva barnet utrykker og formidler til oss
 • Hjelpe oss å kommunisere godt med barnet om det barnet utrykker
 • Hjelpe barnet å oppleve relasjonell mestring, å bli forstått og inkludert
 • Å redusere relasjonelt stress, friksjon og misforståelser i situasjonen
 • At vi kan kommunisere med barnet på en måte som utvikler barnets språk for situasjonen, sitt eget perspektiv, tanker, følelser og relasjonen
 • Å møte utfordrende, aggressiv, utagerende adferd på en måte som 
 • Å få til dette også når situasjoner er spesielt vanskelig og krevende.

Perspektivspiralen og voksen ledelse i relasjoner med barn

Når vi som voksne skal lede, ta beslutninger og velge hvordan vi skal gå frem i en situasjon så er det en stor fordel om vi har en rimelig presis forståelse av hva som foregår i situasjonen, både rundt og i barna/menneskene. Det er også en fordel om vi har en rimelig grad av felles forståelse og en opplevelse av at vi forstår hverandre.

Perspektivspiralen er ment å bidra til at vi kan danne oss en tilstrekkelig presis forståelse av situasjoner og barnets perspektiv og opplevelse til at vi ta gode besluttninger, lede på en relevant måte og gjennomføre presise tiltak ved behov.

PLS Perspektivspiralen

Perspektivspiralen og andre lignende begreper

Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon har mange likheter og fellestrekk med andre begreper og ferdigheter, som aktiv lytting, anerkjennende kommunikasjon, ikke-voldelig kommunikasjon, mentalisering og validering.

Dette er begreper og ferdigheter som har sine røtter i humanisitisk filosofi, pedagogikk og psykologoi og er basert på en grunntanke om at det bidrar til bedre relasjoner, problem- og konfliktløsning, mental helse, motivasjon og trivsel når mennesker møter hverandre med aksept, forståelse og vennlighet.

I praksis innebærer disse begrepene litt ulike, men komplementære, ferdigheter med fokus på å forsøke å møte andre med interesse og forsøk på på forstå og ta den andres opplevelse, tankene og følelsene deres på alvor.

Disse begrepene og og ferdighetene er i utgangspunktet hentet fra situasjoner mellom voksne, og oftest situasjoner hvor to voksne snakker sammen mens de sitter i fred og ro på et kontor, i en terapitime, en coachingtime, medarbeidersamtale el. Ofte er det heller ingen konflikt mellom de, og de skal ikke gjøre noe annet sammen enn å snakke sammen.

Situasjoner med barn er ofte langt mer komplekse og vanskelige

I relasjoner med barn er at det ofte langt vanskeligere å få denne kommunikasjonsformen til å fungere godt.  Dette skyldes flere ting, blant annet:

 • Barn har mindre utviklet språk enn voksne og kan derfor ikke utrykke seg like godt.
 • Situasjonene vi skal bruke ferdighetene i er ofte mer komplekse enn i de typiske “samtalesituasjonene” mellom voksne.  
 • Situasjonene er ofte preget at av barn ikke har lyst til å være med på og har motstand mot å gjøre det vi voksne vil, som for eksempel å pusse tenner, skru av tv, slutte å leke for gjøre noe de synes er kjedelig,, ha lyst på noe, for eksempel is, vi sier nei til og så videre.
 • To voksne vil ofte begge ha evne til et vist nivå av perspektivtagning og forståelse av kommunikasjon, konfliktløsning mm. og kan bidra mer konstruktivt til konfliktløsning, problemløsning mm. enn et barn kan. 
 • Noen barn utfordrer oss mer, og trenger mer støtte fra oss voksne. 

Et behov for bedre modeller og bedre ferdigheter

Vi kan likevel ha veldig stor nytte av denne kommunikasjonsformen i relasjoner med barn, men vi må ha bedre ferdigheter i den enn det vi trenger i de enkle samtalesituasjonene med voksne, og i en form som er tilpasset situasjonene vi er sammen med barna i.

Denne kommunikasjonsformen må også settes i sammenheng og brukes sammen med andre ferdigheter i kommunikasjon, konfliktløsning, ledelse og grensesetting, ut over det man normalt trenger i relasjoner med voksne. Dette er spesielt viktig i vår tid, hvor mange har mye kunnskap (men ikke nødvendigvis ferdigheter) om hva som er sunt og bra for barn, og vi også har store utfordringer med grenseløs oppførsel, mistrivsel, frustrasjon mm. hos mange barn og ungdom.

PLS Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon

PLS Perspektivspiralen og Forståelsesfokusert Perspektivtagende Kommunikasjon er utviklet med fokus på nettopp disse vanskelige og utfordrende situasjoner i relasjoner med barn, og for å gjøre det lettere og raskere for omsorgsgivere å lære disse viktige ferdighetene. Og også å lære de på et spesielt godt ferdighetsnivå, når situasjonene er vanskelige og utfordrende.

Perspektivspiralen gir en oversikt over ferdighetene du trenger for å møte barn på en perspektivtagende, anerkjennende måte og med empati og forståelse i praksis. Og er også satt inn i en sammenheng med en rekke andre ferdigheter i kommunikasjon, konfliktløsning, ledelse, beslutningstagning, grensesetting mm. som er viktige å kunne.

PLS Perspektivspiralen er en del av PLS rammeverket, et praktisk-pedagogisk rammeverk for læringsorientert, utviklings- og reguleringsstøttende kommunikasjon og konflikløsning.

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)