FB
PLS modellen, sammenligning med andre metoder.

PLS modellen, sammenligning med andre metoder.

by | Aug 11, 2017

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Dette er del 3 av en artikkelserie om PLS modellen.

Se hele artikkelserien her.

Det finnes en rekke ulike praktiske modeller og metoder i det vi kan kalle “relasjoner med barn” fagfeltet og som blir brukt i veiledning og undervisning av foreldre, og de som jobber med barn. Noen eksempler på dette er metoder som Trygghetssirkelen, ICDP, Marte Meo, Theraplay, Traumeinformert omsorg, Ikke Voldelig Kommunikasjon, De Utrolige Årene, PALS, med flere.

Jeg vil her sammenligne PLS modellen med noen av disse, og se på hva som er forskjeller og likheter med andre metoder. Og vise hvordan PLS modellen tilbyr noe vesentlig nytt og faglig oppdatert sammenlignet med tidligere metoder.

Ulike situasjonstyper, ulike metoder.

En måte å gjøre en slik sammenligning på er å se på hva slags praktiske ferdigheter de ulike metodene inneholder eller lærer bort, hva det teoretiske grunnlaget for metodene er, og hva slags situasjonstyper metodene har som sitt hovedfokus, og har praktisk relevans for.  Jeg vil videre i denne artikkelserien primært vektlegge hva slags situasjonstype de ulike tilnærmingene har som sitt primære fokus men også nevne de to andre momentene, teoretisk grunnlag og praksiske ferdigheter.

Lek og utforskning, konflikter, samtale og dialog.

Om vi ser nærmere på situasjonstyper så kan også disse kategoriseres på ulike måter. Noen situasjonstyper kan for eksempel sies å være mer naturlig å beskrive som leke og utforskningsituasjoner, og andre som i større grad å være konfliktsituasjoner hvor hovedfokus er på å gjennomføre og avslutte noe. Andre situasjoner kan mer naturlig beskrives som samtale og dialogsituasjoner. Man kan også se på hvilken grad og type av kompleksitet, konflikt, og emosjonell og adferdsmessig intensitet som typisk preger de ulike situasjonstypene metodene forholder seg til.

Fokuset i sammenligning vil være på tradisjoner og metoder som både verdimessig, teoretisk og praktisk har mye felles med PLS modellen og kan sies enten å ha inspirert modellen direkte, eller å være basert på de samme faglige inspirasjonskilder.

Dette er da tilknytningsorienterte metoder, hvor jeg bruker COS, Circle of Security, Trygghetssirkelen, som eksempel. Videre ser jeg på tilnærminger som kan karakteriseres som “traumeinformerte”, som traumebasert omsorg. Jeg sammenligner metoden også med dialogorienterte metoder fra den humanistiske tradisjonen. Til slutt så vil jeg også si noe om hva som er eventuelle likheter og forskjeller med metoder fra andre tradisjoner, som “De utrolige årene” og lignende.

Les neste del av artikkelen her.

Veilederutdannelse

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)