FB
PLS modellen i kombinasjon med andre metoder.

PLS modellen i kombinasjon med andre metoder.

by | Aug 14, 2017

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)

Dette er del 8 av en artikkelserie om PLS modellen.

Se hele artikkelserien her.

PLS modellen ble primært utviklet som en praktisk-pedagogisk modell ment å være nyttig for alle som som ønsker å få hverdagens små og store konfliktsituasjoner til fungere bedre, med mindre relasjonelt stress, lavere konfliktnivå og bedre mestringsopplevelse. Intensjonen med modellen er også å bidra til en generell positiv utvikling i relasjoner, og støtte barn og voksnes utvikling generelt, uavhengig av eventuelle behov for terapi eller lignende.

 

Samtidig så kan PLS modellen i mer krevende og kompliserte situasjoner gjerne suppleres med og brukes sammen med andre tiltak, og andre metoder, for både barn og voksne. Dette kan være mer generelle og vanlige aktiviteter som er ment å forbedre eller styrke relasjonen mellom barnet/barna og den/de voksne. Og også ting som kan styrke og støtte både barnets og den voksnes grunnleggende kapasitet for selvregulering.

 

Et vanlig og mer generelt tiltak vil være å bruke mer tid sammen med barnet i situasjoner og aktiviteter som normalt er lite konfliktfylte, hvor aktivitetene i større grad kan foregå på barnets premisser, og barnet kan ta initiativ og også lede aktiviteten. Å skape mer rom for at barnet kan delta i den voksnes aktiviteter og bli inkludert mer på barnets egne premisser er også viktig. Et vesentlig poeng med dette er å bygge opp positive erfaringer med hverandre. Det gir også mulighet til å øve på grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i situasjoner som typisk er enklere enn mer utpregede konfliktsituasjoner. Dette kan typisk være i lek, men også andre ting barnet er med på å velge. Dette gjelder både for foreldre, i barnehage og skole.

 

I noen situasjoner vil det være nyttig med andre og mer spesialpedagogiske eller terapeutisk orienterte tiltak og bruk av andre typer av metoder og utredninger. Dette kan være bedre og spesiell tilrettelegging i skole eller barnehage, lekorienterte terapi, mer voksen støtte i lek med andre barn, undervisning i sosiale og emosjonelle ferdigheter, en lang rekke spesialpedagogiske tiltak, samtale eller kognitiv terapi, traumeterapi, psykomotorisk terapi, kunst og drama-terapi og andre tiltak som er ment å støtte barnets utvikling av selvregulering, bearbeide traumer, læring av sosiale og emosjonelle ferdigheter og øke mestringsopplevelsen. Dette kan også inkludere livsstilstiltak som involverer kosthold, fokus på søvn, i noen tilfeller medisinering mm.

 

En god del av dette er typisk tiltak som det settes av spesiell tid til, og som utføres utenfor de konfliktsituasjonene som oppstår fortløpende i hverdagen. I den grad de bidrar til å støtte barnets kapasitet for selvregulering, øke barnets ferdigheter, og eventuelt bearbeide et barns traumer så vil det kunne bidra i stor grad i prosessen med å skape positive læringsspiraler.

 

 

Voksnes egen selvutvikling og kapasitet for selvregulering.

PLS modellen dreier seg primært om forståelsesmåter og ferdigheter vi voksne kan lære og utvikle for å skape en bedre relasjon med barn. Med andre ord en viktig del av det som kalles relasjonskompetanse, og spesifikt orientert mot de mer krevende og vanskelige konfliktsituasjonene. Modellen legger stor vekt på å se barnets perspektiv og forstå det som ligger bak barnets adferd. Min erfaring over lang tid tilsier at dette er det beste stedet å starte i veiledning av voksne for å raskt komme i gang med viktige endringer i relasjoner hvor det er behov for det.

 

Men det vil også, og for noen mer enn andre, være nyttig for den voksne i relasjonen også å jobbe med seg selv, sin egen historie, stressmestring, traumer, sinnemestring og lignende ting som er ment å støtte og utvikle den voksnes egen kapasitet for selvregulering og modenhet. Dette vil erfaringsmessig også gjøre det enklere for den voksne å anvende gode ferdigheter med mer utholdenhet, og i mer utfordrende situasjoner. Det kan også hjelpe den voksne å forstå barnet og situasjonen enda bedre, gjennom å forstå egne følelse-, tanke og adferdsmessige reaksjonsmønstre bedre.

 

I vår veilederutdannelse lærer du mer om hvordan du kan bruke PLS modellen i kombinasjon med andre metoder, og også om hvordan du kan jobbe med eget stress og traumer. Du kan lese mer om denne utdannelsen her.

Veilederutdannelse

Hans Holter Solhjell
Latest posts by Hans Holter Solhjell (see all)